รายงานผลการปฏิบัติิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชีี้วัด)

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ โทร. 0-2356-9559

1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559

เข้าชม 169 ครั้ง

12 กรกฎาคม 2559


28 กรกฎาคม 2559

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 (ร้อยละของโรงแรมใหม่ที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่ดำเนินการตามระยะเวลาของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)