นางรัชนี โพธิ์ศรี นอ. รุ่นที่ 75

เข้าชม 295 ครั้ง

25 มิถุนายน 2562


27 มิถุนายน 2562

นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart officer) ศึกษาเฉพาะกรณี : การพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (สามารถสืบค้นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครอง)