คำถามบ่อย

 • add_circleสาระสำคัญของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ?

  ตอบ

  เรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

            1) ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อถึงผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เช่น หมายเลขโทรศัพท์ E-mail เป็นต้น

            2) ชื่อ ตำแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้อง

            3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน และเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1

            4) ระบุวัน เดือน ปี และสถานที่เกิดเหตุร้องเรียน

            5) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น

 • add_circleหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ?

  ตอบ

  เรื่องที่นำมาร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้

            1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การเบียดบังทรัพย์สิน การเอื้อประโยชน์สนับสนุนให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ (ฮั้ว) กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกหรือรับผลประโยชน์ (รีดไถ) การช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ รับสินบน รับส่วย เป็นต้น

            2) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

            3) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

            4) กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

 • add_circleช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต ?

  ตอบ

  1) โทรศัพท์ : 0-2226-0530 /โทรสาร : 0 2221 1824 ต่อ 225

  2) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางออนไลน์ (Online) :

       2.1 เว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th

       2.2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ : https://multi.dopa.go.th/acoc

       2.3 E-mail ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ : [email protected]

  3) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ :

  จ่าหน้าซองถึง อธิบดีกรมการปกครอง ส่งมาที่ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ชั้น 5) ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

  4) ยื่นเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ :

       4.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง

       4.2 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ