ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ป.ป.ช. มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรมการปกครอง ในฐานะ “หน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการประเมินสูงสุด” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ITA Awards 2020)

ป.ป.ช. มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรมการปกครอง ในฐานะ “หน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการประเมินสูงสุด” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ITA Awards 2020) ...

25 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ...

20 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption) รุ่นที่ 1/2564

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง (DOPA Young Anti-Corruption) รุ่นที่ 1/2564 ...

8 มีนาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ "ร่างประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน"

ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน"

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ...

29 มกราคม 2564

ข่าวอัพเดท

No Gift Policy "งดให้ งดรับ"

❌ No Gift Policy ❌ "งดให้​ งดรับ" เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงทุกเทศกาลและในทุกโอกาส #กรมการปกครองใสสะอาด ...

20 มกราคม 2564