ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจหน ...

15 มีนาคม 2565

ข่าวอัพเดท

แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เพื่อให้ระเบียบดังกล่าว ที่บังคับใช้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2544 มีความเหมาะสมกับสถาน ...

19 มกราคม 2565

ข่าวอัพเดท

แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...

14 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

9 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท

ป.ป.ช. มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรมการปกครอง ในฐานะ “หน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการประเมินสูงสุด” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ITA Awards 2020)

ป.ป.ช. มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรมการปกครอง ในฐานะ “หน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการประเมินสูงสุด” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ITA Awards 2020) ...

25 พฤษภาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ...

20 พฤษภาคม 2564