ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 กระบวนงาน "การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน"

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 กระบวนงาน "การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน" ...

3 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การส่งเสริมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมการปกครอง

การส่งเสริมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมการปกครอง ...

17 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน (Online)

การอบรมวิทยากรต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ภาคประชาชน (รูปแบบ Online) ...

1 กรกฎาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 กระบวนงาน "การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม"

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2564 กระบวนงาน "การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม" ...

21 มกราคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2563 กระบวนงาน “การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ”

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2563 กระบวนงาน “การเบิกค่าเช่าบ้านราชการ” ...

20 มกราคม 2564