ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต "การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม"

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต "การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม" ...

21 มกราคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

คู่มือการป้องกันการการะทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือการป้องกันการการะทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงาน ป.ป.ช. ...

20 มกราคม 2564