โครงการเด่นสำคัญ


กรมการปกครอง จับมือ ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กรมการปกครอง จับมือ ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปรายการ “ป.ป.ช. สื่อสาร” เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรมการปกครอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วม ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต กรมการปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต จึงได้กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อน “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ “ระยะแรก” เป็นการออกแบบและบรรจุเนื้อหาในการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติในทุกหลักสูตรการอบรมบุคลากรในสังกัด “ระยะที่สอง” เป็นการสร้างเครือข่ายทุกระดับในการร่วมกันป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”เพื่อให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” และให้สอดคล้องกับคำขวัญที่ว่า “ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง”

21 มกราคม 2564

กรมการปกครอง ร่วมลงนาม MOU สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กรมการปกครอง จับมือ ป.ป.ช. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ องค์กร สมาคม มูลนิธิด้านสื่อสารมวลชน 25 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึง กรมการปกครอง โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้แทนลงนาม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กับผู้บริหารขององค์กร สมาคมมูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับกรมการปกครอง โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง และสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง DOPA Channel ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ความรู้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้เผยแพร่ ให้บุคลากรในสังกัดกรมการปกครองอย่างต่อเนื่อง

21 มกราคม 2564