หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

มท 0322/ว6540 การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

ศปท.ปค.

15 มีนาคม 2565

ด่วนที่สุด

มท0322/ว40 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 มีนาคม 2565

ด่วนที่สุด