ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นส่วนราชการภายในกรม ตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ดำเนินไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น ในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นหน่วยงานภายในไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

     กรมการปกครอง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 398/2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในแต่ละกรมของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226/ว4541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)

     ต่อมาเพื่อให้การบริการราชการของกรมการปกครองเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบัน กรมการปกครองจึงได้จัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของกรมการปกครอง ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1752/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 มีผลให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.) มีฐานะเป็นหน่วยงายภายใน ไม่สังกัดสำนักหรือกอง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง

     ประกอบกับ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 829/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง กำหนดให้ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ศปท.ปค. และได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

            1) คณะทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

            2) คณะทำงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

            3) คณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.) มีหน้าที่ดังนี้

1) เสนอแนะต่ออธิบดีกรมการปกครอง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกรมการปกครองให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

2) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการปกครอง

3) รับข้อร้องเรียน ประสาน เร่งรัด และติดตามเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมการปกครอง

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานผลหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม

5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ และการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย

6) ติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย