AMPHOE ITA

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท0322_ว15831 ลว. 28 มิ.ย. 2565 (การกำกับติดตาม OIT)

การกำกับและติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ...

28 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

QR Code รวมการขับเคลื่อน ITA อำเภอ

กรมการปกครองสนับสนุนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

4 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0322/ว4737 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2565 (การกำกับติดตาม ITA)

การกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

30 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0322/ว17247 ลว. 14 ก.ค. 64 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ...

4 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

มท 0322/ว21695 ลว. 6 ก.ย. 64 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 2)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ...

4 ตุลาคม 2564