ศอ.ปส.ปค.

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562)

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562) ...

15 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว ...

15 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัด

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัด ...

25 เมษายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 ในห้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2562) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ...

19 เมษายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ...

14 ธันวาคม 2561

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ...

20 พฤศจิกายน 2561