ศอ.ปส.ปค.

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แนวทางการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

แนวทางการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการ และติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (War Room)

17 มกราคม 2566 - 30 เมษายน 2566

การจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการ และติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (War Room) ...

17 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แบบบันทึกการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกาย การตรวจสอบพฤติการณ์และสอบถามความสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา

16 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2567

แบบบันทึกการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกาย การตรวจสอบพฤติการณ์และสอบถามความสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ...

16 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอให้แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ไตรมาส 1 ร้อยละ 32

28 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

ขอให้แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ...

28 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 v.2

28 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 v.2 ...

28 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

16 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 ธันวาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

16 ธันวาคม 2565