โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนอำเภอ

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาส 3-4/2563 (พฤษภาคม-กัน ...

2 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 49 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 49 จังหวัด ...

20 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยงเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยงเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด ...

10 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม และประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม และประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุน ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศารายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563) เพิ่มเติม และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 4 จังหวัด

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศารายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563) เพิ่มเติม และไตร ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 75 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 75 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมอตร จ.ประจวบคีรีขันธ์

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมอตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...

6 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563) จำนวน 74 จังหวัด

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 2-3 (เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563) จำนวน 74 จังหวัด ...

6 มีนาคม 2563