โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ...

20 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ...

20 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ...

30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่าสาธารณูปโภค ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่าสาธารณูปโภค ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ...

30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ...

30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม) ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค้างชำระ เดือน กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค้างชำระ เดือน กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม) ...

9 กันยายน 2565