โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม) ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค้างชำระ เดือน กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค้างชำระ เดือน กรกฎาคม 2565 (เพิ่มเติม) ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง

การส่งเงินจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง

การส่งเงินจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม)

ส่งเงินจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565 (เพิ่มเติม) ...

9 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขออนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำหรับ กองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์

ขออนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องสำหรับ กองร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ ...

7 กันยายน 2565

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงก่ารค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สิงหาคม 2565

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงก่ารค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน สิงหาคม 2565 ...

1 กันยายน 2565