แผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

1. แนวทางการแต่งเครื่องแบบและการสวมหมวกประกอบเครื่องแบบ ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

แนวทางการแต่งเครื่องแบบและการสวมหมวกประกอบเครื่องแบบ ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 ...

3 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

2. แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง ประกอบแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

3 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

3. แผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

แผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

3 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

4. แผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

แผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ประกอบแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

3 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

5. แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและอาวุธยุทโธปกรณ์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

30 กันยายน 2565

แผนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและอาวุธยุทโธปกรณ์ ประกอบแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

3 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

12. เรื่อง การดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 16940 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 เรื่องการดูแลรักษาระเบียบวินัยและความประพฤติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...

14 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

6. การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ

การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ - หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 675 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 เรื่อง การรายงานประจำเดือน - หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ว 1028 ...

29 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

7. การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

การขอโอนย้ายสังกัดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน - หนังสือกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด่วนมาก ที่ มท 0311.2/ว 85 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายภูมิลำเนาสมาชิกกองอาสารักษาดิน ...

29 มีนาคม 2559