ภาพสไลด์กิจกรรม


กองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.50 น. นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผ ...

18 มกราคม 2566

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ (ผบ.ร้อย.อส.อ.)

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่ ...

13 ธันวาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานศาสนพิธี ประ ...

13 ธันวาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อประกาศเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้ติดยาเส ...

30 พฤศจิกายน 2565

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 06.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่ ...

30 พฤศจิกายน 2565