ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ...

27 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บทบาทนายอำเภอกับการบริหารจัดการงานในพื้นที่เชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทบาทนายอำเภอกับการบริหารจัดการงานในพื้นที่เชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

27 กุมภาพันธ์ 2562