หนังสือสั่งการ

มท 0311.3/ว 28033 สำรวจสมาชิก อส. ในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทร. 0 2278 5002 ต่อ 415

17 พฤศจิกายน 2564

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0311.3/ว25650 เน้นย้ำแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทร. 02 278 5002 ต่อ 415

21 ตุลาคม 2564

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว9252 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทรศัพท์ 0 2278 5002 ต่อ 415 โทรสาร 0 2279 0965

3 เมษายน 2564

ด่วนที่สุด

มท 0311.3/ว7891 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (กรมการปกครอง)

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทรศัพท์ 0 2278 5002 ต่อ 415 โทรสาร 0 2279 0965

23 มีนาคม 2564

ด่วนที่สุด