หนังสือสั่งการ

0311.3/24268 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากกรณีพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ"

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร 022785002 ต่อ 415 ส่วนปฏิัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

6 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

0311.3/29470 การเตรียมพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร. 022785002 ต่อ 415 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

19 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด