ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565 ...

23 มกราคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565 ...

23 มกราคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565 ...

23 มกราคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2565 ...

23 มกราคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กอง ...

29 ธันวาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของชุดคุ้มครองตำบล ตามกรอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของชุดคุ้มครองตำบล ตามกรอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 27521 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 256 ...

4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 27520 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ...

4 พฤศจิกายน 2565