เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่งนักการข่าว (ประจำเดือนกันยายน 2563)

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 99 ราย และมีคำสั่งยกเลิกการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้า ...

30 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

22 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563

กรมการปกครองมีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการ ...

22 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 48 ราย และมีคำสั่งยกเลิกการได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้า ...

1 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 60 ราย และมีคำสั่งยกเลิกได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้าราช ...

30 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) รวมจำนวน 132 ราย และมีคำสั่งยกเลิกได้รับเงินเพิ่มสำหรับข้ ...

3 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายชื่อผู้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่งนักการข่าว และรายชื่อผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) เเละตำแหน่ง นักการข่าว รวมจำนวน 109 ราย และมีคำสั่งแก้ไขค ...

5 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ...

21 พฤษภาคม 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

รายชื่อผู้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

กรมการปกครองได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้แก่ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) จำนวนทั้งสิ้น 6,042 ราย ...

18 พฤษภาคม 2563