เงินเพิ่มต่างๆ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การปรับแนวทางการยืนยันตัวตนในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

การปรับแนวทางการยืนยันตัวตนในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ...

1 ธันวาคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านปกครองและผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในกรมการปกครอง (ประจำเดือนมีนาคม 2566)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง และผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในกรมการปกครองจำนวน 191 ราย และมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเห ...

4 เมษายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านปกครองและผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในกรมการปกครอง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง และผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในกรมการปกครองจำนวน 414 ราย และมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเห ...

7 มีนาคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนมกราคม 2566)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 6,178 ราย และมีคำสั่งยกเลิกสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุ ...

6 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่งนักการข่าว (ประจำเดือนธันวาคม 2565)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่ง นักการข่าว จำนวน 161 ราย และมีคำสั่งยกเลิกสำหรั ...

3 มกราคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 189 ราย และมีคำสั่งยกเลิกสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุณส ...

2 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) (ประจำเดือนตุลาคม 2565)

กรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จำนวน 137 ราย และมีคำสั่งยกเลิกสำหรับข้าราชการที่ไม่มีคุณส ...

8 พฤศจิกายน 2565