การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ...

29 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 15 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 15 ราย ...

29 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 7 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 7 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งให ...

25 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 22 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 22 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ...

17 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ...

16 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 78 ราย ...

15 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ...

16 พฤศจิกายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) รวมจำนวน 150 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) รวมจำนวน 150 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ...

4 พฤศจิกายน 2565