การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1886/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 132 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1886/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัต ...

20 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 132 ราย โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 132 ราย โดยมีกำหนดเดินทางไปร ...

16 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1736/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1736/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย ...

15 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1798/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราช ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 51 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1798/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราช ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 51 ราย ...

15 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 51 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 51 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ...

6 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

6 ตุลาคม 2563

การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ...

6 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1415/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1415/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่องแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 ราย ...

1 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส จำนวน 1 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส จำนวน 1 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ...

30 กันยายน 2563