การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งที่ 371/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ย้ายข้าราชการ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

20 กุมภาพันธ์ 2567 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครอง มีคำสั่งที่ 371/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ย้ายข้าราชการ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 42 ราย และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 50 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 42 ราย และได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื ...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 ราย และมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 ราย และมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ...

31 มกราคม 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 110 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแห ...

31 มกราคม 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งนายอำเภอ) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งนายอำเภอ) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 ...

20 มกราคม 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย

กรมการปกครอง มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย ...

17 มกราคม 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย

กรมการปกครอง มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย ...

11 มกราคม 2567

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งปลัดจังหวัด) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งปลัดจังหวัด) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567 ...

4 มกราคม 2567