ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX : Digital Intelligence and Smart Systems ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น NIDA MAX : Digital Intelligence and Smart Systems ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 79 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร"เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 (Mini MUM) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

9 เมษายน 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ...

24 มีนาคม 2564