ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

28 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...

28 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบรหารระดับสูง (นวต. MAX: Digital Intelligence and Smart Systems) รุ่นที่ 3

หลักสูตร หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบรหารระดับสูง (นวต. MAX: Digital Intelligence and Smart Systems) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 มหราคม - 31 มีนาคม ...

26 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3

ขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ...

19 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "เทคนิคการตัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

หลักสูตร "เทคนิคการตัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 " รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 ...

19 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

หลักสูตร "กาจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ...

19 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

หลักสูตร "ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ ...

19 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

หลักสูตร "วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช." รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ...

19 ตุลาคม 2564