ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ...

8 ธันวาคม 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6 ให้กับผู้มีศักยภาพสูงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความสำคัญของย ...

22 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ๆ

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กร ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นันทนาการ เท ...

22 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ๆ

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กร ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นันทนาการ เท ...

22 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง (บางเขน) รุ่นที่ 4

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้กำหนดจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง (บางเขน) รุ่นที่ 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักของกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยมี ...

14 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 22 ...

10 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PDPA สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Data Protection Practitioner) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25 ...

10 พฤศจิกายน 2566

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO) รุ่นที่ 7

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ (Digital CEO) รุ่นที่ 7 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและภา ...

10 พฤศจิกายน 2566