หนังสือสั่งการ

มท 0302.1/ว 26909 และ ว 3714 แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

4 พฤศจิกายน 2564

ปกติ

- ประกาศคณะกรรมการประเมิน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

3 พฤศจิกายน 2564

ปกติ

- ประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

4 ตุลาคม 2564

ปกติ

- ประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

30 กันยายน 2564

ปกติ