ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 73%
พึงพอใจปานกลาง: 22%
ปรับปรุง: 6%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 41%
ปรับปรุง: 6%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 49%
พึงพอใจปานกลาง: 44%
ปรับปรุง: 9%