ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 77%
พึงพอใจปานกลาง: 20%
ปรับปรุง: 5%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 60%
พึงพอใจปานกลาง: 36%
ปรับปรุง: 5%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 55%
พึงพอใจปานกลาง: 39%
ปรับปรุง: 8%