ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 83%
พึงพอใจปานกลาง: 18%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 66%
พึงพอใจปานกลาง: 35%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 57%
พึงพอใจปานกลาง: 40%
ปรับปรุง: 5%