ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 83%
พึงพอใจปานกลาง: 15%
ปรับปรุง: 4%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 70%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 4%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 69%
พึงพอใจปานกลาง: 27%
ปรับปรุง: 5%