ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 81%
พึงพอใจปานกลาง: 16%
ปรับปรุง: 5%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 73%
พึงพอใจปานกลาง: 23%
ปรับปรุง: 6%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 74%
พึงพอใจปานกลาง: 23%
ปรับปรุง: 5%