พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารกิจการด้านศาสนาอิสลามขององค์กรศาสนาอิสลามทุกระดับ

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกอาเซียนและประเทศมุสลิมทั่วโลก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิม ผู้นำศาสนากับทางราชการ ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความเชื่อและความเห็นที่แตกต่างด้านศาสนา

3. สนับสนุนภารกิจเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

4. อำนวยความสะดวกผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งระบบ

5. การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ/ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและส่งเสริมกิจการฮัจย์

6. บูรณาการการปฏิบัติงานอื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย