ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. พัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีศักยภาพ และพัฒนาระบบการบริการภาครัฐให้มีคุณภาพแห่งรัฐ