กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กง.บห.)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของกอง งานการบริหาร งานบุคคลและสวัสดิการของกอง การจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี การดูแลรักษายานพาหนะ งานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง การจัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์เอกสาร การบันทึกข้อมูล การอัดสำเนา งานสถิติข้อมูล งานจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกอง การรับส่งมอบงาน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกอง งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย