กลุ่มงานอำนวยความสะดวกพิธีฮัจย์ (กง.อฮ.)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ งานทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งระบบ งานตรวจสอบเอกสารและยื่นหนังสือตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเตรียมความพร้อมและฝึกอบรมแก่ผู้ลงทะเบียนประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ (ประเทศซาอุดิอาระเบีย) งานจัดเช่าที่พัก งานจัดเช่ายานพาหนะและงานจัดบริการอื่น ๆ สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ งานดูแลเงินประกันการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์งานประสานองค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง งานประสานกับรัฐบาลประเทศซาอุดิอาระเบียและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย