กลุ่มงานสนับสนุนภารกิจเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ (กง.สล.)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติม งานพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมาย มติของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของประเทศซาอุดีอาระเบีย งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ งานพิจารณาและกำหนดมาตราการบทลงโทษผู้ประกอบกิจการฮัจย์และผู้นำกลุ่ม (แซะห์) ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ งานธุรการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย งานประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ งานแผนและพัฒนาระบบกิจการฮัจย์ งานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ งานกำหนดมาตรฐานราคาแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ งานจดทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ งานกำหนดมาตรฐานผู้นำกลุ่ม (แซะห์) งานประสานราชการส่วนภูมิภาค งานประสานสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ งานสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ งานนโยบายเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ งานบริหารกิจการกองทุนสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ งานจัดเที่ยวบินขนส่ง งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ (ประเทศไทย)  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย