คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับ

๑. ข้อบังคับคณะกรรการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผูประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ข้อบังคับคณะกรรการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เร ...

22 พฤษภาคม 2563

ประกาศ

๑. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ ตามมาตรา ๕ (๒) ลงวันทีี่ ๒๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่ ...

22 พฤษภาคม 2563

ระเบียบ

๑. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดการบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮ ...

22 พฤษภาคม 2563