ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

11 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

เข้าชม 188 ครั้ง

11 พฤษภาคม 2564


11 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ โดยกำหนดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ รายละเอียดตามประกาศ ฯ