“ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)”

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

1 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

เข้าชม 109 ครั้ง

11 เมษายน 2565


12 เมษายน 2565

            “ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)”

          ด้วยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รับการประสานจากสำนักจุฬาราชมนตรีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดแนวทางในการเลี้ยงละศีลอดและการละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจและการทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่นับถือศาสนาอิสสามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน”