ประกาศสำนักเลขาธิการกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

18 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

เข้าชม 156 ครั้ง

19 เมษายน 2565

1. วิธีการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

     1.1 ยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ทางช่องทาง https://hajlicense.dopa.go.th

   1.2 ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์                        แห่งประเทศไทย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ในวันและเวลาราชการ

                      1.3 ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

                      1.4 ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ อาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300