ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และลำดับการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเพื่อโปรดพิจารณา

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

18 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

เข้าชม 141 ครั้ง

19 เมษายน 2565

กรมการปกครอง (กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดห้วงระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และลำดับการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่กรณีต่อไป