ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

29 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

เข้าชม 72 ครั้ง

29 เมษายน 2565


29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ด้วยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รับการประสานเพิ่มเติมจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่า ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การปฏิบัติศษสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565) 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจและการทำกิจกรรมทางศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่นับถือศาสนาอิสสามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน”