ประชาสัมพัธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

กรมการปกครอง (วังใชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02-282-1461 แฟกซ์ : 02-282-1460

11 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เข้าชม 475 ครั้ง

11 พฤษภาคม 2565

ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) ออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 
กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ คาดว่าผู้ประกอบพิธีฮัจย์จากประเทศไทยจะเริ่มเดินทางประมาณวันที่ 10 มิถุนายน 2565