อปค.พบผู้แทนปลัดกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

15 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

เข้าชม 401 ครั้ง

15 มิถุนายน 2560

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย ดร.อีสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ นายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ได้เข้าพบผู้แทนปลัดกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ผู้แทนอธิบดีกรมการบินพลเรือน ประเทศซาอุดีอาระเบีย และผู้แทนองค์การบริหารกิจการฮัจย์กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มูซาซะห์) เพื่อเป็นการแนะนำตัวในฐานะหน่วยงานใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบกิจการฮัจย์ของประเทศไทย โดยได้ขอคำแนะนำในการดำเนินการกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ฮ.ศ.1438) และในปีต่อๆ ไป และได้ขอติดตามผลการพิจารณาของฝ่ายซาอุดีอาระเบีย กรณีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ไม่อาจรับข้อเสนอด้านราคาและเงื่อนไขการเข้ามารับส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยจำนวนครึ่งหนึ่งได้ และมอบหมายให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติรับขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยทั้งหมดอีกด้วย ในการนี้ อปค.ได้พบปะพูดคุย พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชนไทยที่ไปประกอบอาชีพและศึกษาอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียอีกด้วย