การเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ

17 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

เข้าชม 1212 ครั้ง

18 ตุลาคม 2560


18 ตุลาคม 2560

กรมการปกครองแจ้งแผนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจังหวัด โดยให้จังหวัดสำรวจจำนวนมัสยิดพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่ออิหม่ามที่่มีสิทธิเข้าประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้่