รอง อปค. เปิดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ฮัจย์

17 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

เข้าชม 299 ครั้ง

17 พฤศจิกายน 2560


17 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา