กรมการปกครองเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439)

8 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561

เข้าชม 575 ครั้ง

17 พฤศจิกายน 2560


17 พฤศจิกายน 2560

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) โดยประชาชนสามารถไปยี่ืนลงทะเบียนแสดงความประสงค์ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560