ข้อมูลการบรรยายบทบาทของฝ่ายปกครองกับศาสนาอิสลาม

21 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 334 ครั้ง

21 ธันวาคม 2560


22 ธันวาคม 2560

ข้อมูลการบรรยายของ ผอ. กฮ. (นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์) ในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองกับศาสนาอิสลาม" โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559