คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

1 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

เข้าชม 470 ครั้ง

16 มกราคม 2561


16 มกราคม 2561

            เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2560 เวลา 19.35 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้เกิดความภาคภูมิใจ

           สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิดตั้งแต่ 101 แห่งขึ้นไป ประเภทจังหวัดขนาดกลาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิด 26 ถึง 100 แห่ง และประเภทจังหวัดขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมัสยิด 3 ถึง 25 แห่ง ส่วนการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้พิจารณาคัดเลือกอิหม่ามจากมัสยิดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 , 3 และรางวัลชมเชย

           โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งสิ้น 6 จังหวัด 6 รางวัล ประกอบด้วย จังหวัดยะลา พัทลุง สระบุรี สตูล นครนายก และประจวบคีรีขันธ์ และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัล รวม 24 รางวัล

           ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดที่ได้รับรางวัล , ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย