รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ

16 มีนาคม 2561 - 10 เมษายน 2561

เข้าชม 1374 ครั้ง

16 มีนาคม 2561


16 มีนาคม 2561

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์  (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ข้างล่างนี้