การบินไทย เปิดครัวฮาลาลต้อนรับคณะผู้บริหาร ปค. จุฬาราชมนตรี และ ผู้ประกอบการฮัจย์สำหรับให้บริการเที่ยวบินฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ. 1439)

22 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

เข้าชม 517 ครั้ง

22 มีนาคม 2561


22 มีนาคม 2561

อปค. รอง อปค. ผอ.กฮ. ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และ ทีมงาน กฮ. ร่วมงาน Food Presentation สำหรับเที่ยวบินฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ของบริษัทการบินไทย ณ ห้อง Food Presentation (Orange Room) อาคารฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2561 โดยมีผู้บริหารของการบินไทยให้การต้อนรับ ซึ่งการบินไทยได้แสดงความพร้อมการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบินฮัจย์ ประจำปี 2561 ที่มีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐาน HAL-Q