ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

28 มีนาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

เข้าชม 414 ครั้ง

28 มีนาคม 2561


28 มีนาคม 2561

กรมการปกครอง โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฺแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561