กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

เข้าชม 419 ครั้ง

29 มีนาคม 2561


29 มีนาคม 2561

กรมการปกครองแจ้งหลักเกณฑ์การยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 โดยขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มีความประสงค์จะยืมเงินจากกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จัดส่งคำขอและเอกสารประกอบคำขอด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.30 -16.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ข้างล่างนี้