กองฮัจย์รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ (เพิ่มเติม)

18 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

เข้าชม 587 ครั้ง

18 เมษายน 2561


18 เมษายน 2561

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  (เพิ่มเติม) โดยปฏิบัติงานที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์  (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม. โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ข้างล่างนี้