ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

8 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

เข้าชม 683 ครั้ง

8 พฤษภาคม 2561


8 พฤษภาคม 2561

กรมการปกครอง โดย กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิลลามและกิจการฮัจย์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี  2561 (เพิ่มเติม) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่