กรมการปกครองประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

12 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

เข้าชม 422 ครั้ง

12 พฤศจิกายน 2561


13 พฤศจิกายน 2561

       กรมการปกครองขอเรียนแจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยการให้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พร้อมทั้งชำระเงินบางส่วนให้กับผู้ชักชวนก่อน ทั้งนี้ หนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมิใช่แบบฟอร์มของกรมการปกครอง แต่อย่างใด 
        หากพบว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สงสัยเข้าข่ายการหลอกลวงข้างต้น ให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทุกแห่ง หรือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์) โทร. 0 2282 1460 – 1 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไป