อปค.ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 ธันวาคม 2561 - 30 เมษายน 2562

เข้าชม 283 ครั้ง

11 ธันวาคม 2561


11 ธันวาคม 2561

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน 5 จชต. (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา) ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จชต. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี โดยอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยอาคารหอประชุมและอาคารที่พัก ซึ่งจะเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่อิหม่ามและผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ 5 จชต. ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประชุมสัมมนา และการอบรมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้อธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงนโยบาลของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ศาสนิกของทุกศาสนาได้ปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักการของศาสนา อันเป็นลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยในส่วนของกรมการปกครองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 ก็จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจของตนอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนา หลังจากนั้น อธิบดีกรมการปกครองได้พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนา ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นกันเอง เนื่องจากเคยทำงานร่วมกันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอหนองจิก รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อ.ส.) อีกด้วย