แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการยืมเงินกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ

2 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

เข้าชม 579 ครั้ง

2 มกราคม 2562


7 มกราคม 2562

กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนสำหรับผู้ดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทีมีความประสงค์ยืมเงินกองทุนฯ สามารถยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพฺิธีฮัจย์ ได้ในอัตรา 47,500 บาท ต่อผู้ที่ได้สิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562  พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์  ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.