ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560

เข้าชม 252 ครั้ง

7 มกราคม 2562


7 มกราคม 2562

กรมการปกครองประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่น ๆ  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ รางวัลดีเด่น และรางวัลดี และกรมการปกครองจะได้นำผู้แทนคณะกรรมการฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป