ผอ.กฮ. เปิดการอบรมและมอบนโยบายผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ (แซะห์) ประจำปี 2562

8 มีนาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

เข้าชม 462 ครั้ง

8 มีนาคม 2562


8 มีนาคม 2562

กฮ.จัดทำโครงการอบรมและมอบนโยบายผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ (แซะห์)ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มี.ค.2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัจย์ฯ แซะห์)โดยรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผอ.โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่/สุวรรณภูมิ ผู้แทนบริษัทการบินไทย และคณะผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ พร้อมกันนี้ กฮ.ได้กำหนดให้แซะห์ต้องทำแบบทดสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณฺ์ จากคณะกรรมการที่กรมการปกครองแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี